Miyami Lipstick-5215 4g RM23.00 / RM24.00E
L'elan Vital Vivid Crème Lipstick – Red 3g RM43.00 / RM44.00E
L'elan Vital Luscious Matte Lipstick – Pink 3.6g RM34.50 / RM35.50E
L'elan Vital Luscious Matte Lipstick – Pink Mauve 3.6g RM34.50 / RM35.50E
L'elan Vital Luscious Matte Lipstick – Plum 3.6g RM34.50 / RM35.50E
L'elan Vital Luscious Matte Lipstick – Cherry Red 3.6g RM34.50 / RM35.50E
L'elan Vital Luscious Matte Lipstick – Coral 3.6g RM34.50 / RM35.50E
L'elan Vital Vivid Crème Lipstick – Berry 3g RM43.00 / RM44.00E
L'elan Vital Vivid Crème Lipstick – Rose 3g RM43.00 / RM44.00E
L'elan Vital Vivid Crème Lipstick – Pink 3g RM43.00 / RM44.00E
L'elan Vital Vivid Crème Lipstick – Coral 3g RM43.00 / RM44.00E
Miyami Lipstick-5216 4g RM23.00 / RM24.00E